صفحه اصلي > مقالات > آموزش آزاد چیست و مرکز آموزشی مناسب کجاست ؟

آموزش آزاد چیست و مرکز آموزشی مناسب کجاست ؟


3 آبان 1392. نويسنده: editor
مفهوم آموزش غیر مستقیم ( آموزش آزاد )

این نوع یادگیری از حاصل برخورد کودک با محیط یعنی مردم ، اشیا و روابط بین آن ها شکل می گیرد که دارای ویژگیهای زیر است :

·زمان مشخصی ندارد و از هر لحظه و فرصت می توان برای آموزش استفاده کرد. مهم این است که کودک تمایل و انگیزه برای یادگیری داشته باشد .

·مکان مشخصی ندارد و هر کجا می تواند محلی برای یادگیری باشد .

· میزان و حد و اندازه ی آن به سن و روحیه ی کودک بستگی دارد.

·باز پس گرفتن یعنی امتحان گرفتن، نمره دادن و ارزشیابی مستقیم آموخته ها در آموزش غیر مستقیم جایگاهی ندارد.

·برای انجام آموزش غیر مستقیم باید محیط آماده باشد و وسایل و ابزار ها و محرک های کافی در اختیار کودک قرار گیرد تا کودک خود با فعالیت و تجربه های خود یاد بگیرد.

·در آموزش غیرمستقیم توانایـیها و تمایلات کودک در یادگیـری نقش اساسی دارد. بنابراین این نوع آموزش شادی آفرین است.

· در آموزش غیر مستقیم مربی فقط نقش هدایت گر را دارد .

· اصولا" آموزش غیر مستقیم کودک محور است. یعنی توجه به ویژگی ها و نیازهای کودکان در یادگیری محور قرار می گیرد نه خواسته و نیازهای مربیان و بزرگتر ها ، برای برنامه ریزی آموزشی در مراکز آموزشی علاوه بر اینکه اصول آموزش غیر مستقیم رعایت می شود، به کودک محور بودن آموزش ها هم توجه می شود.

حال ، مفهوم آموزش کودک محور

آموزش کودک محور بر این اصل استوار است که ویژگـی ها و نیاز هـای واقعی کودکان باید چگونگـی برنامه و نتایج را تعیین کنند ، نه خواست و نظر شخصی مربیان و برنامه ریزان. برخی از ویژگیهای آموزش کودک محور چنین است:

·کودکان در یادگیری مشارکت فعال دارند.

·از امکانات محیط به نفع یادگیری کودک استفاده می شود .

· بیشتر از آن که به یاد دادن فکر شود، فرصت های یادگیری را برای کودکان فراهم آورد.

· آموزش ها باید با توجه به تفاوت های فردی و متناسب با سن باشد.

·آموزش ها باید عینی و عملی باشد وحتی الامکان حواس بیشتری را درگیر نماید.

· کودکان باید خود، در امر آموزش مشارکت داشته باشند.

·به کودکان کمک شود تا با تجربه و دست کاری و آزمایش و خطا چیزی را که می خواهند بیاموزند.

· محیط کار و بازی کودکان(محیط یادگیری) امن و متناسب با خصوصیات کودکان باشد.


یک مرکـز آموزشـی خوب جایـی است که در آن نیازهـای کودکان متناسب با سـن آن ها بر آورده می شـود. به روش های کودک محـور توجه و از آموزشهای مستقیم اجتناب می شـود.

بازگشت